अमरकोषसम्पद्

         

मेदुर (वि) == निबिडस्निग्धः

निराकरिष्णुः क्षिप्नुः स्यात्सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.30.1.4

पर्यायपदानि
 निराकरिष्णुः क्षिप्नुः स्यात्सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः।

 सान्द्रस्निग्ध (वि)
 मेदुर (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue