अमरकोषसम्पद्

         

मुखर (वि) == अप्रियवादिः

दुर्मुखे मुखराबद्धमुखौ शक्लः प्रियम्वदे 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.36.2.2

पर्यायपदानि
 दुर्मुखे मुखराबद्धमुखौ शक्लः प्रियम्वदे॥

 दुर्मुख (वि)
 मुखर (वि)
 अबद्धमुख (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue