अमरकोषसम्पद्

         

मितम्पच (वि) == कृपणः

कदर्ये कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.48.2.5

पर्यायपदानि
 कदर्ये कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः॥

 कदर्य (वि)
 कृपण (वि)
 क्षुद्र (वि)
 किम्पचान (वि)
 मितम्पच (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue