अमरकोषसम्पद्

         

मार्गण (वि) == याचकः

वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.49.2.3

पर्यायपदानि
 वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ॥

 वनीयक (वि)
 याचनक (वि)
 मार्गण (वि)
 याचक (वि)
 अर्थिन् (वि)
अर्थान्तरम्
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।
 संवीक्षणं विचयनं मार्गणं मृगणा मृगः।

 मार्गण (पुं) - बाणः 2.8.87.1
 मार्गण (नपुं) - अन्वेषणम् 3.2.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue