अमरकोषसम्पद्

         

उद्भिद् (वि) == तरुगुल्माद्याः

उद्भिदस्तरुगुल्माद्या उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.51.2.2

पर्यायपदानि
 उद्भिदस्तरुगुल्माद्या उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम्॥

 उद्भिद् (वि)
अर्थान्तरम्
 उद्भिदस्तरुगुल्माद्या उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम्॥

 उद्भिद् (वि) - उद्भिद् 3.1.51.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue