अमरकोषसम्पद्

         

कुपूय (वि) == अधमम्

कुपूयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणकाः समाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.54.2.1

पर्यायपदानि
 निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफयाप्यावमाधमाः।
 कुपूयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणकाः समाः॥

 निकृष्ट (वि)
 प्रतिकृष्ट (वि)
 अर्वन् (वि)
 रेफ (पुं)
 याप्य (वि)
 अवम (वि)
 अधम (वि)
 कुपूय (वि)
 कुत्सित (वि)
 अवद्य (वि)
 खेट (वि)
 गर्ह्य (वि)
 अणक (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue