अमरकोषसम्पद्

         

पवित्र (पुं) == पवित्रः

पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.55.2.2

पर्यायपदानि
 पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम्॥

 पूत (वि)
 पवित्र (पुं)
 मेध्य (वि)
अर्थान्तरम्
 अस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रमथ कत्तृणम्।

 पवित्र (नपुं) - दर्भः 2.4.166.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue