अमरकोषसम्पद्

         

मेध्य (वि) == पवित्रः

पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.55.2.3

पर्यायपदानि
 पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम्॥

 पूत (वि)
 पवित्र (पुं)
 मेध्य (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue