अमरकोषसम्पद्

         

प्रवृद्ध (वि) == प्रवृद्धम्

जरठं मूर्तिमन्मूर्तं प्रवृद्धं प्रौढमेधितम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.76.2.4

पर्यायपदानि
 जरठं मूर्तिमन्मूर्तं प्रवृद्धं प्रौढमेधितम्॥

 प्रवृद्ध (वि)
 प्रौढ (वि)
 एधित (वि)
अर्थान्तरम्
 प्रवृद्धप्रसृते न्यस्तनिसृष्टे गुणिताहते॥

 प्रवृद्ध (वि) - प्रसृतम् 3.1.88.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue