अमरकोषसम्पद्

         

मृदुल (वि) == कोमलम्

नूत्नश्च सुकुमारं तु कोमलं मृदुलम्मृदु 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.78.1.4

पर्यायपदानि
 नूत्नश्च सुकुमारं तु कोमलं मृदुलम्मृदु।

 सुकुमार (वि)
 कोमल (वि)
 मृदुल (वि)
 मृदु (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue