अमरकोषसम्पद्

         

निरर्थक (वि) == निष्प्रयोजनम्

मोघं निरर्थकं स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.81.2.2

पर्यायपदानि
 मोघं निरर्थकं स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्॥

 मोघ (वि)
 निरर्थक (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue