अमरकोषसम्पद्

         

गहन (वि) == दुष्प्रवेशः

सङ्कटम्ना तु सम्बाधः कलिलं गहनं समे 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.85.1.4

पर्यायपदानि
 सङ्कटम्ना तु सम्बाधः कलिलं गहनं समे।

 कलिल (वि)
 गहन (वि)
अर्थान्तरम्
 अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्।

 गहन (नपुं) - वनम् 2.4.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue