अमरकोषसम्पद्

         

मूषित (वि) == चोरितम्

परिक्षिप्तं तु निवृत्तं मूषितं मुषितार्थकम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.88.1.3

पर्यायपदानि
 परिक्षिप्तं तु निवृत्तं मूषितं मुषितार्थकम्।

 मूषित (वि)
 मुषित (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue