अमरकोषसम्पद्

         

ह्रीण (वि) == सञ्जातलज्जः

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.2.3

पर्यायपदानि
 स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते॥

 ह्रीण (वि)
 ह्रीत (वि)
 लज्जित (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue