अमरकोषसम्पद्

         

छन्न (वि) == आच्छादितः

ज्ञप्तस्तु ज्ञापितो छन्नश्छादिते पूजितेऽञ्चितः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.98.1.3

पर्यायपदानि
 ज्ञप्तस्तु ज्ञापितो छन्नश्छादिते पूजितेऽञ्चितः।

 छन्न (वि)
 छादित (वि)
अर्थान्तरम्
 विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तथा रहः॥

 छन्न (वि) - विजनः 2.8.22.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue