अमरकोषसम्पद्

         

प्रसव (पुं) == प्रसवनम्

प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.10.2.2

पर्यायपदानि
 प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे॥

 प्रसूति (स्त्री)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥

 प्रसव (पुं) - फलम् 3.3.208.2
 प्रसव (पुं) - पुष्पम् 3.3.208.2
 प्रसव (पुं) - उत्पादः 3.3.208.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue