अमरकोषसम्पद्

         

अतिशय (पुं) == उत्कर्षः

उत्कर्षोऽतिशये सन्धिः श्लेषे विषय आश्रये 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.11.1.2

पर्यायपदानि
 उत्कर्षोऽतिशये सन्धिः श्लेषे विषय आश्रये।

 उत्कर्ष (पुं)
 अतिशय (पुं)
अर्थान्तरम्
 नित्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भरः।

 अतिशय (पुं) - अतिशयः 1.1.66.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue