अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.66

नित्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भरः
अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम्

नित्य (नपुं) = अविरतम्. 1.1.66.1.1

English: continuous
Telugu: ఎడతెగనిది

अनवरत (नपुं) = अविरतम्. 1.1.66.1.2

English: continuous
Telugu: ఎడతెగనిది

अजस्र (नपुं) = अविरतम्. 1.1.66.1.3

English: continuous
Telugu: ఎడతెగనిది

अतिशय (पुं) = अतिशयः. 1.1.66.1.4

English: excessive
Telugu: అతిశయము

भर (पुं) = अतिशयः. 1.1.66.1.5

English: excessive
Telugu: అతిశయము

अतिवेल (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.1

English: excessive
Telugu: అతిశయము

भृश (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.2

English: excessive
Telugu: అతిశయము

अत्यर्थ (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.3

English: excessive
Telugu: అతిశయము

अतिमात्र (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.4

English: excessive
Telugu: అతిశయము

उद्गाढ (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.5

English: excessive
Telugu: అతిశయము

निर्भर (नपुं) = अतिशयः. 1.1.66.2.6

English: excessive
Telugu: అతిశయము

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue