अमरकोषसम्पद्

         

अभियोग (पुं) == कलहाह्वानम्

निग्रहस्तद्विरुद्धः स्यादभियोगस्त्वभिग्रहः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.13.2.3

पर्यायपदानि
 निग्रहस्तद्विरुद्धः स्यादभियोगस्त्वभिग्रहः॥

 अभियोग (पुं)
 अभिग्रह (पुं)
अर्थान्तरम्
 चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा॥

 अभियोग (पुं) - अद्भुतप्रश्नः 1.6.17.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue