अमरकोषसम्पद्

         

बन्धन (नपुं) == बन्धनम्

बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.14.2.1

पर्यायपदानि
 बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि॥

 बन्धन (नपुं)
 प्रसिति (स्त्री)
 चार (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue