अमरकोषसम्पद्

         

सङ्कीर्णवर्गः 3.2.14

मुष्टिबन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमरविप्लवौ
बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि

मुष्टिबन्ध (पुं) = मुष्टिबन्धनम्. 3.2.14.1.1

सङ्ग्राह (पुं) = मुष्टिबन्धनम्. 3.2.14.1.2

डिम्ब (पुं) = धाडकलुण्ठनादिः. 3.2.14.1.3

डमर (पुं) = धाडकलुण्ठनादिः. 3.2.14.1.4

विप्लव (पुं) = धाडकलुण्ठनादिः. 3.2.14.1.5

बन्धन (नपुं) = बन्धनम्. 3.2.14.2.1

प्रसिति (स्त्री) = बन्धनम्. 3.2.14.2.2

चार (पुं) = बन्धनम्. 3.2.14.2.3

स्पर्श (पुं) = सन्तप्तः. 3.2.14.2.4

स्प्रष्टृ (पुं) = सन्तप्तः. 3.2.14.2.5

उपतप्तृ (पुं) = सन्तप्तः. 3.2.14.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue