अमरकोषसम्पद्

         

आकार (पुं) == अभिप्रायानुरूपचेष्टा

निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम् 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.15.1.3

पर्यायपदानि
 निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्।

 आकार (पुं)
 इङ्ग (वि)
 इङ्गित (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।

 आकार (पुं) - आकृतिः 3.3.163.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue