अमरकोषसम्पद्

         

प्रवृत्ति (स्त्री) == अविच्छेदेन जलादिप्रवृत्तिः

प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्प्रवहो गमनं बहिः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.18.1.2

पर्यायपदानि
 प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्प्रवहो गमनं बहिः।

 प्रवाह (पुं)
 प्रवृत्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥

 प्रवृत्ति (स्त्री) - वार्ता 1.6.7.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue