अमरकोषसम्पद्

         

छन्द (पुं) == अभिप्रायः

विधुरं तु प्रविश्लेषेऽभिप्रायश्छन्द आशयः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.20.2.4

पर्यायपदानि
 विधुरं तु प्रविश्लेषेऽभिप्रायश्छन्द आशयः॥

 अभिप्राय (पुं)
 छन्द (पुं)
 आशय (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 छन्द (पुं) - वशः 3.3.88.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue