अमरकोषसम्पद्

         

आपूपिक (नपुं) == अपूपानां समूहः

आपूपिकं शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम् 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.40.1.1

पर्यायपदानि
 आपूपिकं शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम्।

 आपूपिक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आपूपिकः कान्दविको भक्ष्यकार इमे त्रिषु॥

 आपूपिक (वि) - भक्ष्यकारः 2.9.28.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue