अमरकोषसम्पद्

         

क्षिया (स्त्री) == अपचयः

आप्रच्छन्नमथाम्नायः सम्प्रदायः क्षये क्षिया 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.7.2.5

पर्यायपदानि
 आप्रच्छन्नमथाम्नायः सम्प्रदायः क्षये क्षिया॥

 क्षय (पुं)
 क्षिया (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue