अमरकोषसम्पद्

         

त्राण (नपुं) == रक्षणम्

ग्रहे ग्राहो वशः कान्तौ रक्ष्णस्त्राणे रणः क्वणे 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.8.1.6

पर्यायपदानि
 ग्रहे ग्राहो वशः कान्तौ रक्ष्णस्त्राणे रणः क्वणे।

 रक्ष्ण (पुं)
 त्राण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च।

 त्राण (वि) - रक्षितम् 3.1.106.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue