अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मबन्धु (वि) == ब्राह्मणाधिक्षेपः

ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः 
नानार्थवर्गः 3.3.104.1.1

पर्यायपदानि
 ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः।

 ब्रह्मबन्धु (वि)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः।

 ब्रह्मबन्धु (वि) - ब्राह्मणनिर्देशः 3.3.104.1
ब्रह्मबन्धु (वि) == ब्राह्मणनिर्देशः

ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः 
नानार्थवर्गः 3.3.104.1.1

पर्यायपदानि
 ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः।

 ब्रह्मबन्धु (वि)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः।

 ब्रह्मबन्धु (वि) - ब्राह्मणनिर्देशः 3.3.104.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue