अमरकोषसम्पद्

         

अवष्टब्ध (वि) == अवलम्बितः

अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ 
नानार्थवर्गः 3.3.104.2.1

पर्यायपदानि
 अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ॥

 अवष्टब्ध (वि)
अर्थान्तरम्
 अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ॥

 अवष्टब्ध (वि) - अविदूरम् 3.3.104.2
अवष्टब्ध (वि) == अविदूरम्

अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ 
नानार्थवर्गः 3.3.104.2.1

पर्यायपदानि
 अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ॥

 अवष्टब्ध (वि)
अर्थान्तरम्
 अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ॥

 अवष्टब्ध (वि) - अविदूरम् 3.3.104.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue