अमरकोषसम्पद्

         

देवन (नपुं) == क्रीडा

अवकाशे स्थितौ स्थानं क्रीडादावपि देवनम् 
नानार्थवर्गः 3.3.117.2.2

पर्यायपदानि
 अवकाशे स्थितौ स्थानं क्रीडादावपि देवनम्॥

 देवन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।

 देवन (पुं) - अक्षः 2.10.45.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue