अमरकोषसम्पद्

         

पक्ष्मन् (नपुं) == अक्षिलोमन्

पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि 
नानार्थवर्गः 3.3.121.1.1

पर्यायपदानि
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं) - पुष्परेणुः 3.3.121.1
 पक्ष्मन् (नपुं) - तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी 3.3.121.1
पक्ष्मन् (नपुं) == पुष्परेणुः

पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि 
नानार्थवर्गः 3.3.121.1.1

पर्यायपदानि
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं) - पुष्परेणुः 3.3.121.1
 पक्ष्मन् (नपुं) - तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी 3.3.121.1
पक्ष्मन् (नपुं) == तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी

पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि 
नानार्थवर्गः 3.3.121.1.1

पर्यायपदानि
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि।

 पक्ष्मन् (नपुं) - पुष्परेणुः 3.3.121.1
 पक्ष्मन् (नपुं) - तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी 3.3.121.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue