अमरकोषसम्पद्

         

न्यून (वि) == ऊनः

हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ 
नानार्थवर्गः 3.3.128.1.2

पर्यायपदानि
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 हीन (वि)
 न्यून (वि)
अर्थान्तरम्
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 न्यून (वि) - गर्ह्यः 3.3.128.1
न्यून (वि) == गर्ह्यः

हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ 
नानार्थवर्गः 3.3.128.1.2

पर्यायपदानि
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 हीन (वि)
 न्यून (वि)
अर्थान्तरम्
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 न्यून (वि) - गर्ह्यः 3.3.128.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue