अमरकोषसम्पद्

         

अभिपन्न (वि) == अभिग्रस्तः

अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.128.2.1

पर्यायपदानि
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि)
अर्थान्तरम्
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि) - अपराधः 3.3.128.2
 अभिपन्न (वि) - व्यापद्गतः 3.3.128.2
अभिपन्न (वि) == अपराधः

अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.128.2.1

पर्यायपदानि
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि)
अर्थान्तरम्
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि) - अपराधः 3.3.128.2
 अभिपन्न (वि) - व्यापद्गतः 3.3.128.2
अभिपन्न (वि) == व्यापद्गतः

अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.128.2.1

पर्यायपदानि
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि)
अर्थान्तरम्
 अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि॥

 अभिपन्न (वि) - अपराधः 3.3.128.2
 अभिपन्न (वि) - व्यापद्गतः 3.3.128.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue