अमरकोषसम्पद्

         

तल्प (पुं-नपुं) == हर्म्याद्युपरिगृहम्

तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.131.1.1

पर्यायपदानि
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं) - पत्नी 3.3.131.1
 तल्प (पुं-नपुं) - शय्या 3.3.131.1
तल्प (पुं-नपुं) == पत्नी

तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.131.1.1

पर्यायपदानि
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं) - पत्नी 3.3.131.1
 तल्प (पुं-नपुं) - शय्या 3.3.131.1
तल्प (पुं-नपुं) == शय्या

तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.131.1.1

पर्यायपदानि
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्।

 तल्प (पुं-नपुं) - पत्नी 3.3.131.1
 तल्प (पुं-नपुं) - शय्या 3.3.131.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue