अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.131

तल्पं शय्याट्टदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्
प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः

तल्प (पुं-नपुं) = हर्म्याद्युपरिगृहम्. 3.3.131.1.1

तल्प (पुं-नपुं) = पत्नी. 3.3.131.1.1

तल्प (पुं-नपुं) = शय्या. 3.3.131.1.1

विटप (पुं-नपुं) = तरुमूलम्. 3.3.131.1.2

प्राप्तरूप (वि) = बुधः. 3.3.131.2.1

प्राप्तरूप (वि) = मनोरमम्. 3.3.131.2.1

स्वरूप (वि) = बुधः. 3.3.131.2.2

स्वरूप (वि) = मनोरमम्. 3.3.131.2.2

अभिरूप (वि) = बुधः. 3.3.131.2.3

अभिरूप (वि) = मनोरमम्. 3.3.131.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue