अमरकोषसम्पद्

         

कुतप (पुं) == मृगरोमोत्थपटः

कुतपो मृगरोमोत्थपटे चाह्नोऽष्टमेंऽशके 
नानार्थवर्गः 3.3.132.3.1

पर्यायपदानि
 कुतपो मृगरोमोत्थपटे चाह्नोऽष्टमेंऽशके।

 कुतप (पुं)
अर्थान्तरम्
 अन्वाहार्यं मासिकेंऽशोऽष्टमोऽह्नः कुतपोऽस्त्रियाम्॥

 कुतप (पुं-नपुं) - अह्नो़ष्टमभागः 2.7.31.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue