अमरकोषसम्पद्

         

कम्बु (पुं) == करवलयः

कम्बुर्ना वलये शङ्खे द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.133.2.1

पर्यायपदानि
 कम्बुर्ना वलये शङ्खे द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ॥

 कम्बु (पुं)
अर्थान्तरम्
 मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ।

 कम्बु (पुं-नपुं) - शङ्खः 1.10.23.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue