अमरकोषसम्पद्

         

निष्क (पुं-नपुं) == साष्टशतसुवर्णम्

दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.14.1.1

पर्यायपदानि
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं) - हेम्न्युरोभूषणम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - कर्षचतुष्टयम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - दीनार नामकनाण्यविशेषः 3.3.14.1
निष्क (पुं-नपुं) == हेम्न्युरोभूषणम्

दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.14.1.1

पर्यायपदानि
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं) - हेम्न्युरोभूषणम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - कर्षचतुष्टयम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - दीनार नामकनाण्यविशेषः 3.3.14.1
निष्क (पुं-नपुं) == कर्षचतुष्टयम्

दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.14.1.1

पर्यायपदानि
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं) - हेम्न्युरोभूषणम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - कर्षचतुष्टयम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - दीनार नामकनाण्यविशेषः 3.3.14.1
निष्क (पुं-नपुं) == दीनार नामकनाण्यविशेषः

दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.14.1.1

पर्यायपदानि
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।

 निष्क (पुं-नपुं) - हेम्न्युरोभूषणम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - कर्षचतुष्टयम् 3.3.14.1
 निष्क (पुं-नपुं) - दीनार नामकनाण्यविशेषः 3.3.14.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue