अमरकोषसम्पद्

         

उष्ण (पुं) == धर्मः

उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः 
नानार्थवर्गः 3.3.142.1.1

पर्यायपदानि
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री)
 उष्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः।
 दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च।
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।

 उष्ण (पुं) - ग्रीष्मऋतुः 1.4.19.1
 उष्ण (पुं) - चतुरः 2.10.19.1
 उष्ण (पुं) - चेष्टा 3.3.142.1
 उष्ण (पुं) - अलङ्कारः 3.3.142.1
उष्ण (पुं) == चेष्टा

उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः 
नानार्थवर्गः 3.3.142.1.1

पर्यायपदानि
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री)
 उष्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः।
 दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च।
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।

 उष्ण (पुं) - ग्रीष्मऋतुः 1.4.19.1
 उष्ण (पुं) - चतुरः 2.10.19.1
 उष्ण (पुं) - चेष्टा 3.3.142.1
 उष्ण (पुं) - अलङ्कारः 3.3.142.1
उष्ण (पुं) == अलङ्कारः

उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः 
नानार्थवर्गः 3.3.142.1.1

पर्यायपदानि
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री)
 उष्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः।
 दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च।
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।

 उष्ण (पुं) - ग्रीष्मऋतुः 1.4.19.1
 उष्ण (पुं) - चतुरः 2.10.19.1
 उष्ण (पुं) - चेष्टा 3.3.142.1
 उष्ण (पुं) - अलङ्कारः 3.3.142.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue