अमरकोषसम्पद्

         

ललाम (नपुं) == पुच्छम्

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.1.1

पर्यायपदानि
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं) - पुण्ड्रम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - प्राधान्यम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - पताका 3.3.144.1
ललाम (नपुं) == पुण्ड्रम्

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.1.1

पर्यायपदानि
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं) - पुण्ड्रम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - प्राधान्यम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - पताका 3.3.144.1
ललाम (नपुं) == अश्वभूषा

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.1.1

पर्यायपदानि
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं) - पुण्ड्रम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - प्राधान्यम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - पताका 3.3.144.1
ललाम (नपुं) == प्राधान्यम्

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.1.1

पर्यायपदानि
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं) - पुण्ड्रम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - प्राधान्यम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - पताका 3.3.144.1
ललाम (नपुं) == पताका

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.1.1

पर्यायपदानि
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु।

 ललाम (नपुं) - पुण्ड्रम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - प्राधान्यम् 3.3.144.1
 ललाम (नपुं) - पताका 3.3.144.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue