अमरकोषसम्पद्

         

पर्जन्य (पुं) == रसदब्दः

पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.147.1.1

पर्यायपदानि
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 पर्जन्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 पर्जन्य (पुं) - इन्द्रः 3.3.147.1
पर्जन्य (पुं) == इन्द्रः

पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.147.1.1

पर्यायपदानि
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 पर्जन्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 पर्जन्य (पुं) - इन्द्रः 3.3.147.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue