अमरकोषसम्पद्

         

अर्य (पुं) == स्वामिः

पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.147.1.2

पर्यायपदानि
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 अर्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो विशः।

 अर्य (पुं) - वैश्यः 2.9.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue