अमरकोषसम्पद्

         

तिष्य (पुं) == पुष्य-नक्षत्रम्

तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे 
नानार्थवर्गः 3.3.147.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥

 तिष्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥

 तिष्य (पुं) - कलियुगम् 3.3.147.2
तिष्य (पुं) == कलियुगम्

तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे 
नानार्थवर्गः 3.3.147.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥

 तिष्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥

 तिष्य (पुं) - कलियुगम् 3.3.147.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue