अमरकोषसम्पद्

         

सम्पराय (पुं) == आयतिः

युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.151.1.1

पर्यायपदानि
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं)
अर्थान्तरम्
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं) - विपत् 3.3.151.1
 सम्पराय (पुं) - युद्धम् 3.3.151.1
सम्पराय (पुं) == विपत्

युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.151.1.1

पर्यायपदानि
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं)
अर्थान्तरम्
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं) - विपत् 3.3.151.1
 सम्पराय (पुं) - युद्धम् 3.3.151.1
सम्पराय (पुं) == युद्धम्

युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.151.1.1

पर्यायपदानि
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं)
अर्थान्तरम्
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 सम्पराय (पुं) - विपत् 3.3.151.1
 सम्पराय (पुं) - युद्धम् 3.3.151.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue