अमरकोषसम्पद्

         

पूज्य (पुं) == पत्युर्वा पत्न्याः वा पिता

युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.151.1.2

पर्यायपदानि
 युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च।

 पूज्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 पूज्यः प्रतीक्ष्यः सांशयिकः संशयापन्नमानसः।

 पूज्य (वि) - पूज्यः 3.1.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue