अमरकोषसम्पद्

         

छाया (स्त्री) == अनातपः

छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः 
नानार्थवर्गः 3.3.158.1.1

पर्यायपदानि
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री) - प्रतिमा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - शोभा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - सूर्यपत्नी 3.3.158.1
छाया (स्त्री) == प्रतिमा

छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः 
नानार्थवर्गः 3.3.158.1.1

पर्यायपदानि
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री) - प्रतिमा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - शोभा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - सूर्यपत्नी 3.3.158.1
छाया (स्त्री) == शोभा

छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः 
नानार्थवर्गः 3.3.158.1.1

पर्यायपदानि
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री) - प्रतिमा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - शोभा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - सूर्यपत्नी 3.3.158.1
छाया (स्त्री) == सूर्यपत्नी

छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः 
नानार्थवर्गः 3.3.158.1.1

पर्यायपदानि
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः।

 छाया (स्त्री) - प्रतिमा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - शोभा 3.3.158.1
 छाया (स्त्री) - सूर्यपत्नी 3.3.158.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue