अमरकोषसम्पद्

         

द्वापर (पुं) == द्वापरयुगम्

गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ 
नानार्थवर्गः 3.3.162.2.1

पर्यायपदानि
 गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ॥

 द्वापर (पुं)
अर्थान्तरम्
 सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ॥
 गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ॥

 द्वापर (पुं) - संशयज्ञानम् 1.5.3.2
 द्वापर (पुं) - संशयः 3.3.162.2
द्वापर (पुं) == संशयः

गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ 
नानार्थवर्गः 3.3.162.2.1

पर्यायपदानि
 गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ॥

 द्वापर (पुं)
अर्थान्तरम्
 सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ॥
 गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ॥

 द्वापर (पुं) - संशयज्ञानम् 1.5.3.2
 द्वापर (पुं) - संशयः 3.3.162.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue