अमरकोषसम्पद्

         

प्रदर (पुं) == भङ्गः

प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि 
नानार्थवर्गः 3.3.165.1.1

पर्यायपदानि
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं) - बाणः 3.3.165.1
 प्रदर (पुं) - नारीरोगः 3.3.165.1
प्रदर (पुं) == बाणः

प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि 
नानार्थवर्गः 3.3.165.1.1

पर्यायपदानि
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं) - बाणः 3.3.165.1
 प्रदर (पुं) - नारीरोगः 3.3.165.1
प्रदर (पुं) == नारीरोगः

प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि 
नानार्थवर्गः 3.3.165.1.1

पर्यायपदानि
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 प्रदर (पुं) - बाणः 3.3.165.1
 प्रदर (पुं) - नारीरोगः 3.3.165.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue