अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.165

प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि
अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ

प्रदर (पुं) = भङ्गः. 3.3.165.1.1

प्रदर (पुं) = बाणः. 3.3.165.1.1

प्रदर (पुं) = नारीरोगः. 3.3.165.1.1

अस्र (पुं) = केशः. 3.3.165.1.2

तूवर (पुं) = अजातशृङ्गगौः. 3.3.165.2.1

तूवर (पुं) = कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः. 3.3.165.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue