अमरकोषसम्पद्

         

परिकर (पुं) == पर्यङ्कः

स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.166.1.2

पर्यायपदानि
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।

 परिकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।

 परिकर (पुं) - परिवारः 3.3.166.1
परिकर (पुं) == परिवारः

स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.166.1.2

पर्यायपदानि
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।

 परिकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।

 परिकर (पुं) - परिवारः 3.3.166.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue